Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza realizuje Projekt „Dom Seniora Św. Eliasza”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2  Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Dom Seniora św. Eliasza

Beneficjent Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza realizuje Projekt „Dom Seniora Św. Eliasza”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest utworzenie Domu Seniora Św. Eliasza w Krakowie, przy ul. Por. Wąchały 5 dla 25 Seniorów 60+ oraz zorganizowanie i prowadzenie usług zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób posiadających prawo dziennego pobytu w Domu Seniora Św. Eliasza. 

Planowane efekty projektu to otwarcie i funkcjonowanie Domu Seniora Św. Eliasza w Krakowie, przy ul. Por. Wąchały 5 oraz objęcie, w skali roku, 25 seniorów 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym - usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej (opiekuńczo – pielęgnacyjne, - aktywizująco – usprawniające, wspomagające). 

Wartość projektu wynosi 2 824 832,41 PLN. 

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 401 107,54 PLN.